• img

Habarlar

Awtoulaglarda poslamaýan polatdan ýasalan turbalar nähili ulanylýar?

图片 1

Poslamaýan zatpolat bökdençsiz turbalarawtoulaglarda ulanylýar?Ondan soň “New Gap Metal” awtoulaglarda ulanylýan dürli poslamaýan polatdan ýasalan turbalaryň aýratynlyklary bilen tanyşdyrar.

Ferrit poslamaýan polat plastinanyň aýratynlyklary: Kristal gurluşy ýokary we pes temperaturada beden merkezi kub, matrisa gurluşy ferritdir.Giňişleýin poslama garşylyk, austenit poslamaýan polat ýaly gowy däl, ýöne stres poslama döwülmegine garşylyk austenit poslamaýan polatdan has gowudyr.Otag otagynyň temperaturasynda güýçli magnitliligi bar we ýylylygy bejermek wagtynda gaty sowuk iş ýerine ýetirip bilmeýär.Bahasy austenit poslamaýan polatdan has arzan.Wekilçilik bahalary we amaly programmalar: 409L, 430, 436, 436L, 441. Gyzgyn togalanan plastinka: işleýiş ulgamynyň ýaýlary ýaly bölekler.Sowuk togalanan list: Awtoulag tükenik ulgamlary, gazetler, gazetler, ýaýlar we plastinka ýylylyk çalşyjylary ýaly komponentler.

Austenit poslamaýan polat plastinanyň aýratynlyklary: andokary we pes temperaturalarda kristal gurluşy ýüz merkezi kub, matrisa gurluşy austenitdir.Ajaýyp poslama garşylyk, mehaniki häsiýetleri ýylylygy bejermek usullary arkaly üýtgedip bolmaýar we diňe sowuk deformasiýa arkaly güýçlendirip bolýar.Magnit däl, pes temperatura öndürijiligi, çeýeligi we ajaýyp kebşirleýşi.Costokary çykdajy.Gyzgyn togalanan tabak: flanesler, gazetler, ýaýlar, çarçuwalar we däne araçäklerinde poslama garşy ýokary talaplary bolan komponentler.Sowuk togalanan kagyz: awtoulag ýangyç guýujy enjamlar, işleýiş ulgamlary we gazetler, gazetler, möhürleýji gazetler, möhürleýji halkalar, süpürgiçler we poslama garşylyk talaplary bolan beýleki bölekler.Şeýle hem içerki awtoulaglarda az ulanylýan martensit poslamaýan polatdan ýasalan bir görnüş bar.

Aýratynlyklary: ýokary temperaturada Austenit, ýüz merkezi kub kristal gurluşy bilen;Otag otagynyň temperaturasynda we pes temperaturada, beden merkezi kubyň kristal gurluşy bilen martensitdir.Poslama garşylyk ortaça, ýöne ýokary güýji bar we ýokary güýçli gurluş düzüm bölekleri üçin amatlydyr.Sowuk deformasiýa arkaly güýçlenýär.Otag otagynda magnit bar.Wekil markasy we amaly: 410, 420. Gyzgyn togalanan plastinka: köplenç awtoulag tormoz torlary, poslama garşylyk talaplary bolan çarçuwaly bölekler we modully çarçuwalar üçin ulanylýar.Sowuk togalanan list: köplenç poslama garşylygy we ýokary güýç talaplary bolan goldaw bölekleri üçin ulanylýar.


Iş wagty: 22-2023-nji sentýabr