• img

Habarlar

 • Haýsy polat HCT780X Haýsy polat derejesi milli standartlara laýyk gelýär?

  Haýsy polat HCT780X Haýsy polat derejesi milli standartlara laýyk gelýär?

  HCT780X, aşakdaky himiki düzümi we mehaniki aýratynlyklary bolan goşa fazaly ýokary güýçli sowuk togalanýan awtoulag polat plastinkasy: Ekwiwalent polat derejeleri: HC420 / 780DPD + Z, HC420 / 780DPD + ZF, HC420 / 780DP, B400 / 780DP, B400 / 780DP, HCT780X, CR780T / 420Y-DP, DP 780T / 420Y Garaşyň.HCT780X ...
  Koprak oka
 • Daşary ýurtdaky polatdan metal däl goşulmalar üçin gözleg standartlarynyň derňewi

  Daşary ýurtdaky polatdan metal däl goşulmalar üçin gözleg standartlarynyň derňewi

  ISO metal däl goşma gözleg standartlary: (1) ISO 4967: 2013 ISO 4967: 2013 “Polatdan metal däl goşma mazmuny kesgitlemek - Standart baha beriş diagrammasy mikroskopiki gözleg usuly” ISO 4967-1998-iň ornuny tutýar, ýöne mazmuny diňe az üýtgeşmeleri başdan geçirdi, we ...
  Koprak oka
 • Erkin kesilen polat 1215 bilen 11SMn30 poladyň arasyndaky tapawut

  Erkin kesilen polat 1215 bilen 11SMn30 poladyň arasyndaky tapawut

  Mugt kesiş polat, işleýşini ýokarlandyrmak üçin kükürt, fosfor, gurşun, kalsiý, selen, tellur we ş.m. ýaly belli bir mukdarda bir ýa-da birnäçe erkin kesiş elementini goşýan garyndy polaty aňladýar.Awtomatlaşdyryş, ýokary tizlikli we kesmegiň takyklygy bilen st talap etmek gaty möhümdir ...
  Koprak oka
 • Metallurgiki birleşdirilen turba näme?

  Metallurgiki birleşdirilen turba näme?

  Metallurgiki birleşdirilen turba, dürli materiallardan durýan turbanyň bir görnüşidir, adatça demir turbanyň içki gatlagyndan, polimer gatlagynyň orta gatlagyndan we metal turbanyň daşky gatlagyndan durýar.Bu turbageçiriji gurluşynyň dizaýny dürli artykmaçlyklaryndan doly peýdalanmagy maksat edinýär ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň bökdençsiz polat turbalarynyň standarty

  Hytaýyň bökdençsiz polat turbalarynyň standarty

  Düşnüksiz polat turba, çukur kesilen poladyň uzyn zolagy we töwereginde tikiş ýok.Düşnüksiz polat turbalaryň içi boş kesiş bar we nebit, tebigy gaz, gaz, suw we käbir gaty materiallar ýaly suwuklyklary daşamak üçin turbageçiriji hökmünde ulanylyp bilner.Gaty polat suk bilen deňeşdirilende ...
  Koprak oka
 • Metal materiallar üçin umumy ýylylyk bejergisi

  Metal materiallar üçin umumy ýylylyk bejergisi

  Metalylylygy bejermek metal materiallary gaýtadan işlemekde örän möhüm ädimdir.Atylylyk bejergisi metal materiallaryň fiziki we mehaniki aýratynlyklaryny üýtgedip biler, gatylygyny, berkligini, berkligini we beýleki häsiýetlerini ýokarlandyryp biler.Önüm dizaýnynyň gurluşynyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin r ...
  Koprak oka
 • Polat söndürmek we S45C poladyň ýokary ýygylygy söndürmek barada gysga çekişme

  Polat söndürmek we S45C poladyň ýokary ýygylygy söndürmek barada gysga çekişme

  Öçürmek näme?Öçürmek bejergisi, uglerod mukdary 0,4% bolan polat 850T çenli gyzdyrylýar we çalt sowadylýar.Söndürmek gatylygy ýokarlandyrsa-da, çişligi ýokarlandyrýar.Köplenç söndüriji mediýa duzly suw, suw, mineral ýag, howa, e ...
  Koprak oka
 • Gidrawlik polat turbalarynyň giriş we tehniki ülňüleri

  Gidrawlik polat turbalarynyň giriş we tehniki ülňüleri

  Spesifikasiýada DIN2391-1.Gidrawlik polat turbalarynyň çig maly takyk çyzgy, okislenmedik ýagty ýagtylygy bejermek (NBK ýagdaýy), weýran ediji synag, polat turbalaryň içki deşiklerini ýokary basyşly ýuwmak we kislota ýuwmak, pos öňüni almak ...
  Koprak oka
 • Gidrawlik turbalary we adaty polat turbalary ulanmak

  Gidrawlik turbalary we adaty polat turbalary ulanmak

  Dinönekeý polat turbalar, adatça, polat turbalarynyň takyklygy we basyşa garşylygy üçin aýratyn talaplary bolmadyk enjamlarda ýa-da ulgamlarda ulanylýar, gidrawlik polat turbalary adatça ýokary takyklygy we ýokary basyşa garşy durnuksyz polat turbalaryny talap edýär.Häzirki wagtda polat turbalar u ...
  Koprak oka
 • Hytaýda iň güýçli 10 polat kärhanasy

  Hytaýda iň güýçli 10 polat kärhanasy

  Recentlyakynda, Hytaý Kärhanalar Federasiýasy we Hytaý Telekeçiler Assosiasiýasy 2023-nji ýylyň iň gowy 500 hytaý kärhanasynyň sanawyny, şeýle hem Hytaýyň iň gowy 500 kärhana kärhanasynyň sanawyny çykardy.Bu reýting polat pudagynda kärhanalaryň iň soňky bäsdeşlik şertlerini açýar.Bu ýerde ...
  Koprak oka
 • Sowuk çyzylan polat turba öndürmek üçin esasy tehnologiýalar

  Sowuk çyzylan polat turba öndürmek üçin esasy tehnologiýalar

  Sowuk çekilen turbalar senagatda örän ýygy duş gelýär we polat turbanyň giňden ulanylýan görnüşidir.Sowuk çyzylan polat turbalar gyzgyn turbalardan ýasalýar we materialyň saýlanylmagy, spesifikasiýalary we gyzgyn tokly turbalaryň hili çyzuw işine we taýýar pr hiline gönüden-göni täsir edýär ...
  Koprak oka
 • ASTM SAE AISI 1020 polat

  ASTM SAE AISI 1020 polat

  SAE AISI 1020 Polat aýratynlyklary, C1020 uglerod polat öndürijilik güýji, ekwiwalent ASTM SAE AISI 1020 polat AISI 1020 polat sowuk işlenen (sowuk togalanan ýa-da sowuk çekilen) ýagdaýda C1020 polat hökmünde hem bellidir.1020 uglerod polat iň köp ulanylýan ýönekeý uglerod polatlaryndan biridir, oňat işleýşi bar ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4