• img

Habarlar

Polat ýylylygy bejermegiň usullary haýsylar?

图片 1

Aýratynlyklaryny we mikrostrukturasyny gowulaşdyrmak ýa-da üýtgetmek üçin bir metal gaty ýagdaýda gyzdyrmak, saklamak we sowatmak prosesine ýylylyk bejergisi diýilýär.Heatylylygy bejermegiň dürli maksatlaryna görä ýylylygy bejermegiň dürli usullary bar, olary esasan aşakdaky görnüşlere bölüp bolar:

(1)Annealing: Heatylylyk bilen işleýän peçde, metal belli bir ýyladyş tizliginde kritiki temperaturadan 300-500 around töweregi gyzdyrylýar we mikrostrukturasy faza öwrüler ýa-da bölekleýin faza öwrüler.Mysal üçin, polat bu temperatura gyzdyrylanda, merjen austenite öwrüler.Soňra ony belli bir wagtlap ýyly saklaň we otag temperaturasynda çykýança ýuwaş-ýuwaşdan sowadyň (köplenç peçiň sowadylmagy bilen).Bu prosesiň hemmesine annealing bejergisi diýilýär.Düwürtmegiň maksady gyzgyn iş wagtynda döreýän içki stresleri aýyrmak, metalyň mikrostrukturasyny birleşdirmek (takmynan deňagramly gurluşy almak), mehaniki häsiýetleri gowulandyrmak (gatylygy azaltmak, plastisitligi, berkligi we güýji ýokarlandyrmak) we kesmegi gowulandyrmakdyr. öndürijiligi.Düwürtme prosesine baglylykda, adaty annealing, goşa annealing, diffuziýa annealing, izotermiki annealing, sferoidizasiýa annealing, täzeden gurnamak, açyk annealing, doly annealing, doly annealing we ş.m. ýaly dürli garyş usullaryna bölünip bilner.

(2)Kadalaşdyrmak: Heatylylyk bilen işleýän peçde, metal belli bir ýyladyş tizliginde kritiki temperaturadan 200-600 ℃ töweregi gyzdyrylýar, şonuň üçin mikrostruktura doly birmeňzeş austenite öwrüler (mysal üçin, bu temperaturada ferrit doly üýtgedilýär) polatdan austenite ýa-da ikinji derejeli sementit austenitde doly ereýär) we belli bir wagtlap saklanýar, soňra tebigy sowatmak üçin howada ýerleşdirilýär (sowadyşy üflemek, tebigy sowatmak üçin gaplamak ýa-da tebigy bölekler) asuda howada sowatmak) we tutuş proses kadalaşdyrmak diýilýär.Kadalaşdyrmak, garyşdyrmakdan has çalt sowadyş tizligi sebäpli has inçe däneleri we birmeňzeş mikrostrukturany alyp bilýän, metalyň berkligini we berkligini ýokarlandyryp bilýän we oňat hemmetaraplaýyn mehaniki aýratynlyklara eýe bolan garynjanyň aýratyn görnüşidir.

.Birnäçe wagtlap saklandan soň, metalyň berkligini, berkligini we könelmegini ep-esli ýokarlandyryp bilýän martensit gurluşyny almak üçin çalt sowadylýar (sowadyjy serişde suw, ýag, duz suwy, aşgar suw we ş.m.). .Öçürmek wagtynda çalt sowatmak, içerki stres döredýän we çişmegi ýokarlandyrýan ýiti gurluş üýtgemegine getirýär.Şonuň üçin ýokary güýç we ýokary berklik häsiýetlerini almak üçin gyzgynlygy ýa-da garrylygy bejergini wagtynda geçirmeli.Adatça, diňe söndürmek bejergisi seýrek ulanylýar.Söndürmegiň bejergisiniň maksadyna we maksadyna baglylykda, söndürmek bejergisini adaty söndürmek, doly söndürmek, doly söndürmek, izotermiki söndürmek, derejeli söndürmek, ýagty söndürmek, ýokary ýygylykly söndürmek we ş.m. ýaly dürli söndürmek proseslerine bölmek mümkin.

. metal kritiki temperaturadan ýokary we ýylylyk demir içerine girmezden ozal çalt sowadyň (ýagny söndürmek bejergisi)


Iş wagty: Oktýabr-08-2023