• img

Habarlar

40Cr poladyň söndürilmegi we ýylylygy bejermek?

fbdfb

Söndüriji we gyzgyn ýylylyk bejergisi näme40Cr polat?

40Cr poladyň gatylygyny ýokarlandyrýar, güýjüni we temperatura durnuklylygyny ýokarlandyrýar we ajaýyp mehaniki aýratynlyklara eýe.Uly kesiş ölçegleri ýa-da möhüm düzedişleri bolan iş bölekleri Cr polatdan peýdalanmalydyr, ýöne Cr poladyň ikinji derejeli gyzgynlygy bar.

40Cr iş bölekleriniň söndürilmegini we gyzdyrylmagyny we hakyky işde dürli parametr prosess kartoçkalaryny nädip başdan geçirmeli?

(1 40 40Cr iş bölekleriniň ýylylyk bejergisini söndürenden we gyzdyrandan soň, ýag sowadyjyny ulanmaly.40Cr polat gowy söndürmek häsiýetine eýedir, ýagda sowatmak arkaly gatylaşdyrylyp bilner we iş bölekleriniň deformasiýa we döwülmek meýli az.Şeýle-de bolsa, kiçi we orta kärhanalar ýangyç guýlanda gaty çylşyrymly şekilli eserleri suwda ýakyp bilerler, ýöne hiç hili çatryk tapylmaýar.Şeýle-de bolsa, işgärler tejribä esaslanyp suwy we temperaturany berk gözegçilikde saklamalydyrlar.

(2 ing Temperaturadan soň, 40Cr iş böleginiň gatylygy henizem ýokary, ikinji temperatura temperaturasy 20-50 ýokarlanmalydyr.Otherwiseogsam, gatylygy azaltmak kyn.

(3 40 40Cr iş bölekleriniň ýokary temperaturaly gyzdyrylmagyndan soň, çylşyrymly şekiller ikinji görnüşli gyzgynlygyň täsirinden gaça durmak üçin ýagda we diňe suwda sowadylýar.Çalt gyzdyrylandan we sowadylandan soň iş bölegi, zerur bolsa stres ýeňillikleri bilen bejermeli.Düzedilen işiň hiline täsir edýän üç faktor bar we operatoryň derejesi möhüm faktor.Enjamlar, materiallar we deslapky düzedişleri gaýtadan işlemek ýaly dürli sebäpler hem bar.(1) peçden sowadyjy bakga geçýän iş böleginiň tizliginiň haýaldygyna we suwa girýän iş böleginiň temperaturasynyň Ar3 kritiki nokadyndan aşak düşendigine, iş böleginiň bölekleýin dargamagyna we doly däl mikrostrukturasyna sebäp bolandygyna ynanýarys; , gatylyk talaplaryna laýyk gelmeýär.Şonuň üçin kiçi bölekler üçin sowadyjy tizlige üns bermelidir, uly iş bölekleriniň sowamagy üçin bolsa wagt gerek.(2) Eriş peçiniň mukdary 1-2 gatlak ýerlikli bolmaly.Iş bölegi biri-birine gabat gelende, ýyladyş deň däl we gatylygy deň däl.(3) Iş bölegine suw girmeginiň tertibi belli bir aralykda saklanmalydyr.Gaty berk bolany üçin, iş böleginiň ýanyndaky bug filmi döwülýär we päsgelçilik döredýär, netijede iş böleginiň aşaky gatylygy bolýar.(4) Ojagy söndürmek üçin birbada doly söndürip bolmaz.Peçiň ortasyny öçürip, peçdäki temperaturanyň peseliş derejesine görä gyzdyrmaly.Öçürilenden soň öň we yz iş bölekleriniň berkligi yzygiderli bolmaly.(5) Sowadyjy suwuň temperaturasyna üns beriň.60-dan ýokary şor suwuň 10% -i ulanylyp bilinmez.Sowadyjy suw nebit we palçyk ýaly hapalardan azat bolmalydyr.Otherwiseogsam, ýeterlik däl ýa-da deň däl gatylyk bolup biler.(6) Işlenmedik boş ýerleriň deň däl düzediş gatylygy.Gowy sazlamagyň hiline ýetmek üçin çig mal gaty çaý bolmaly we taýak maşk etmeli.(7) Hiliň berk gözegçiliginden soň, berklik söndürilenden soň 1-3 birlik azalýar we temperatura temperaturasy gatylyk talaplaryna laýyklaşdyrylyp bilner.Şeýle-de bolsa, ýangyndan soň iş böleginiň gatylygy gaty pesdi we diňe HRC250000-den 350000-e çenli ýakylyp bilner.Çyzuw talaplaryny kanagatlandyrmak üçin diňe orta ýa-da pes temperatura goşmak mümkin däl.Otherwiseogsam, sazlaýjynyň ähmiýeti ýitip, çynlakaý netijelere getirer.


Iş wagty: Oktýabr-08-2023